In pp

In pp là sử dụng vật liệu in pp có tên tiếng anh là Polypropylen, bề mặt của giấy dày khả năng bám mực tốt.

 

Showing all 3 results